نام کالا قیمت تعداد حذف
علائم طبایع چهارگانه

علائم طبایع چهارگانه

نگارش یافته توسط Super User.

 بطور کلی هفت نوع حالت بربدن انسان مستولی می شود که پنج حالت آن سلامت است که چهار حالت سلامتی با غلبه یک خلط است و یک حالت تعادل کامل است و یک حالت بیماری و غلبه ی چهار خلط و یک حالت بیماری غلبه یک خلط در یک یا چند اندام است .  
در این جدول ما می خواهیم عناوین اصلی مشخص کنندة غلبة خلط یا اخلاط متعدد را به صورت تیترگونه بیان کنیم تا هر کس بتواند به طور نسبی وضعیت مزاجی خود را بیان کند و یا بر اساس آن به سادگی مزاج دیگران را تشخیص دهد .   

 علائم ظاهری     

 

 بلغمیسوداویصفراویدمویمعتدلچند خلطیک خلط
فراوانی موی سرکم پشتکم پشتپر موپر مو

متوسط

ریزش مو بطور پراکنده

ریزش جلوی سر /صفرا ریزش وسط سر /دم

ناخن

 

صورتی روشنتیره رنگزرد و قرمزسفیدوقرمزسفید و قرمز شفافخراش و خشکی 

قرمز/دم

تیرگی وسیاهی

/سودا سفیدی/

بلغم

گرمی وسردی بدن

سردی سراسر بدنسردی بدنگرمی در سر وسردی در پاگرمی سراسر بدنگرمی و ارامی تناندامی گرم و اندامی سردگرمی غالب یا سردی غالب یخ دهنده
درشتی و باریکی تنباریک ودرشتباریکباریکدرشتمتوسطاندام درشت مرطوب است اندام باریک خشک استاندام تابع رطوبت و حرارت است

 

علایم گوارش:

 

 بلغمیسوداویصفراویدمویمعتدلچند خلطیک خلط
گرایش به ترشینداردندارددارد بیشتردارد کمترگاهی داردبه تناسب غلبه خلطبه تناسب مزاج
بوی بد دهاننداردنداردنداردنداردنداردبه تناسب خلط سرد  غالب در  معده داردبه تناسب مزاج معده
بوی بد مدفوعنداردنداردنداردنداردندارددر هضم ناقص بو داردبه تناسب مزاج بو دارد
قار و قور شکمداردداردنداردنداردنداردشدت سردی صدای زیادگرمی ندارد/سردی دارد
تمایل به سردیهانداردنداردداردداردمتوسطبه تناسب نوع خلطتابع حرارت است
تمایل به گرمیهاداردداردنداردگاهی داردمتوسطبه تناسب خلط غالبتابع رطوبت است

  
تیرگی و سیاهی/ سودا سفیدی/ بلغم      
گرمی و سردی بدن سردی سراسر بدن  سردی بدن گرمی درسروسردی در پا گرمی سراسر بدن گرمی و آرامی تن اندامی گرم و اندامی سرد گرمی غالب یا سردی غالب یخ دهنده      
درشتی و باریکی تن باریک و درشت باریک  باریک درشت  متوسط اندام درشت،مرطوب است واندام باریک خشک است اندام تابع رطوبت و حرارت است      
برای کسب آگاهی بیشتر به جدول ضمائم رجوع شود ، که ادامه ی این مبحث در آنجا بطور مفصل بیان شده است.

 علائم طبایع چهارگانه در حالت سلامت